Kontakt
Decore s.r.o.
  Odborárska 3
  91501   Nové Mesto nad Váhom
  tel.: +421 905 962 718
  +421 32 230 4291
 
  Otváracie hodiny - kamenná predajňa
  PO - PI 9 00 - 17 00 hod.
  SO - 9 00 - 12 00 hod.

QR code
 Dopravu zabezpečuje
UPS

Formulár na odstúpenie od zmluvy vzor.

 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy.
V hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie


DECORE s. r. o.
decore@mank.sk
Lieskovská 2542/13
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44617062


Vec
Odstúpenie od zmluvy
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo
objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ - ________ - 20___ (dátum objednania alebo prijatia)
prostredníctvom elektronického obchodu v www.kucharskeoblecenie.sk
Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo
______________________________ / _____________ (číslo účtu/kód banky).
S pozdravom
V ___________________________ dňa _______ - ________ - 20___
____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)
15/17
16/17
Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to vyplnením formulára na stránke
www . spotrebitelskecentrum . sk / formular - odstupenia - od - zmluvy alebo napríklad listom zaslaným poštou na
adresu DECORE s. r. o., Lieskovská 2542/13 Nové Mesto nad Váhom 91501 , alebo emailom: decore@mank.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako
príloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej
internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý
ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému
poskytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď
nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom
platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo
po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po
vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a
v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie
tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty
tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
ROZUMIEM